نامه مدیر کل رسیدگی به شکایات مردمی مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری

بنا به مطلب مندرج در وبلاگ ورمی سادین تحت عنوان "حسنات جلوگیری از تجمع به دستور مقامات در نهاد ریاست جمهوری"، دکتر صالحی، مدیر کل رسیدگی به شکایات و درخواستهای مردمی مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، نامه هایی خطاب به "استاندار محترم البرز" و همچنین  "مشاور و مدیر کل محترم دفتر وزارتی وزارت جهاد کشاورزی"، مبنی بر صدور دستور رسیدگی ویژه  در خصوص "پی گیری موضوع توسط دستگاههای ذیربط" و "خرید فوری کرم و کود تولید شده" را صادر نمودند.

تصویر نامه ها

/ 0 نظر / 21 بازدید