مالباختگان شرکت ورمی کمپوست سایه گستران زندگی ایرانیان (امیر شریفی)

پیدا کنید پرتقال فروش را

با توجه به ساز و کار حاکم بر شرکت تعاونی سایه گستران زندگی ایرانیان  و با فرض یک دوره دو ساله (مشتمل بر 12 دوره 2 ماهه) فعالیت، در بدترین حالت بنا به این فرض که شرکت هیچ مازاد کرمی را به بازار عرضه نکرده و در پایان هر دوره دو ماهه، کرمهای حاصل از هر سبد را در قالب دو سبد به مشتری تحویل داده باشد (مازاد کرم در قالب سبد جدید ارزش افزوده 4000 الی 5000 تومانی را داشته است) وحدود 8 کیلوگرم کود کمپوست (با قیمت تقریباً 3000 تومان) را هم به بازار عرضه کرده باشد به این ترتیب با توجه به اختصاص 6000 تومان سود به هر سبدی که در ابتدای دو ماه، 24000 تومان نقداً از بابت آن گرفته و تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و حمل ونقل را هم از ناحیه سود 6000 تومانی به سرمایه گذار و نگهدارنده محول کرده است، علی القاعده باید تمامی هزینه های مربوط به سود و ... از ناحیه همان سبد تأمین شده باشد و بابت هر سبد حداقل 1000 تومان سود ناخالص نیز به جیب شرکت رفته باشد که فرض می کنیم 80% آن صرف هزینه های جاری شرکت شده و 200 تومان آن به عنوان سود خالص اندوخته شده باشد.

حال در بدترین حالت فرض کنیم شرکت در ابتدا، کار خود را با فقط 2500 سبد که در انتهای هر دو ماه تعداد سبدها دو برابر شده است، شروع کرده باشد. به این ترتیب در انتهای سال دوم و پس از دوازده دوره دو ماهه تعداد سبدها به 5120000=2048*2500 سبد افزایش یافته که مجموع رقم دریافتی شرکت بابت این سبدها 122880000000  تومان خواهد بود.

حال از زاویه دیگری به موضوع نگاه می کنیم، با توجه به متن قرارداد تضمینی شرکت، سبدهای تحویلی حاوی 12 کیلوگرم کود شسته و حدوداً نیم کیلو کرم (اخیراً به 300 نخ کاهش یافته) بوده است که در خوشبینانه ترین حالت قیمتی معادل 8000 تومان داشته است. یعنی شرکت از بابت قرارداد تضمینی تقریباً 16000 تومان اضافه از مشتری دریافت می کرده است که از این مبلغ 8000 تومان با تأخیر دو ماهه، صرف تولید یک سبد جدید شده و 8000 تومان به صورت خالص پس انداز می شده است.

فرض کنید شرکت فقط در دو ماه اخیر سرمایه گذاران  منتظر سود 5120000 سبد کرم و ورمی کمپوست را دست به سر کرده باشد. با یک حساب سرانگشتی بابت این تعداد سبد، دو سوم مبلع کل (نصف مبلغ کل معادل آخرین دوره + ثلث مبلغ کل معادل دوره قبل) را برای دوماه آخر، نصف آن  را برای 2 ماه قبل و به همین ترتیب ... در حساب خود داشته است. با یک حساب ساده ریاضی می توان نتیجه گرفت که شرکت معادل مبلغ 27300000000 تومان را برای 1 سال در اختیار داشته است که فقط سود بانکی آن حدود 50000000000 خواهد بود که حتی بعد از تسویه کامل با مشتریان (برگرداندن اصل سرمایه و سود) در حساب شرکت باقی می ماند !

ضمناً به این مبلغ اضافه کنید به عنوان مثال سود خالص 200 تومان بابت هر سبد که در پایان دوره دو ساله (غیر از دو ماه اخیر) سود حداقل 1000000000 تومان را برای شرکت به ارمغان داشته است.

به این ترتیب در صورت صحت فرضیات و محاسبات تقریبی فوق، شرکت نه تنها نباید درگیر زیان شده باشد بلکه باید در عرض دوسال سودی معادل 6000000000 تومان را هم به جیب زده باشد.

البته محاسبات تقریبی فوق با فرض صحت ادعای آقای شریفی انجام شده است که در صورت تغییر تعداد سبدها، به همان نسبت مقدار سود مربوطه، تغییر خواهد کرد.

حال پیدا کنید پرتقال فروش را

نویسنده : مال باخته : ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۳ دی ،۱۳٩٢
Comments نظرات () لینک دائم